4 maja 2018 r. dniem rektorskim.

W dniu 4 maja 2018 r. Rektor UŁ zarządza dzień rektorski, wolny od zajęć dydaktycznych.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 103 Rektora UŁ w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018 dni: 30.04.2018, 2.05.2018, 23.05.2018 są również dniami rektorskimi.

Konkurs o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o XIX edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

Czytaj dalej

do 28.02.2018 r. – Konkurs dla studentów, doktorantów i młodej kadry naukowej.

Ambasada RP w Tokio we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapraszają do udziału w konkursie na najciekawszy projekt młodego polskiego naukowca.

Konkurs polegać będzie na prezentacji podczas uroczystości otwarcia wystawy „Nauka to wolność” w gmachu ambasady ok. 5- minutowych nagrań video prezentujących projekty badawcze/wynalazki opracowane przez  młodych polskich naukowców. Zarówno sposób prezentacji projektu jak i zakres tematyczny prezentowanego osiągnięcia/wynalazku pozostaje w pełni w gestii uczestników konkursu. Warto zaznaczyć, że preferowane będą projekty z dziedziny nauk ścisłych. Nadesłane przez uczestników konkursu nagrania wideo zostaną pokazane zebranej podczas uroczystości otwarcia wystawy publiczności, która w drodze głosowania wyłoni zwycięski projekt. W konkursie mogą wziąć udział studenci studiów magisterskich, doktoranckich oraz młoda kadra naukowa.

Zwycięzca konkursu zostanie przez placówkę zaproszony na przyjazd do Tokio w czasie odbywających się co roku w listopadzie największych w Japonii targów naukowych Science Agora. Ambasada RP w Tokio pokryje zarówno koszty przelotu z Polski, zakwaterowania jak i pomoże w organizacji pobytu na miejscu

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie powinny przesłać do 28 lutego br. na adres: malgorzata.szmidt@msz.gov.pl, nagrania wideo wraz z dokumentem opisującym w jęz. angielskim prezentowany projekt (wg wzoru w załączeniu).

project description card_march 2018

do 15.03.2018 r. – Program LIDER dla młodych naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dziewiąty konkurs w Programie LIDER. Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Kwota alokacji w konkursie to 60 mln PLN. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN.

Wyniki projektu muszą posiadać  potencjalne zastosowanie praktyczne.

Konkurs adresowany jest do osób, które:

  • w roku ubiegania się o przyznanie środków finansowych kończą nie więcej niż 35 lat (jeżeli osoby te przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to mogą się ubiegać o środki finansowe po ukończeniu 35 roku życia przez czas odpowiadający okresowi przebywania na tych urlopach albo okresowi pobierania tego zasiłku lub świadczenia, jednakże okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat),
  • posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera bądź lekarza medycyny (tj. ukończone studia II stopnia), lub posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem o przyznanie środków finansowych (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym albo pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej). O środki finansowe nie mogą ubiegać się Wnioskodawcy, którzy posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  • dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  • pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
  • posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie NCBiR w zakładce: „Materiały do pobrania”.

 

Termin naboru wniosków: 15.01.2018r. – 15.03.2018r.

 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu w Centrum Nauki UŁ:

 

Barbara Łukomska, barbara.lukomska@uni.lodz.pl, tel. 635 4171

Małgorzata Mstowska, malgorzata.mstowska@uni.lodz.pl, tel. 635 4168

Renata Olender – Bartosik, renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl, tel. 635 4168

 

Z wyrazami szacunku,

 

Centrum Nauki UŁ